วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว


ชื่อนางสาวกัลยานิษฐ์ พันเพียง
ชื่อเล่น น้องนาง
วันเกิด 29 พศฤจิกายน 2537
คติ ปัญญาย่อมเกิดจากการใช้งาน
คบ.1 เอกภาษาอังกฤษ หมู่ 2
รหัส 564102131

ชื่อนางสาวเบญจรัตน์ จันทวี
ชื่อเล่น มินท์
วันเกิด 28 มิถุนายน 2537
คติ ไม่ถึงต้องเขย่ง ไม่เก่งต้องขยัน
คบ.1เอกภาษาอังกฤษ หมู่ 2
รหัส 564102101

เทคโนโลยี

เทคโนโลยี [1] หรือ เทคนิควิทยา [2] มีความหมายค่อนข้างกว้าง โดยทั่วไปหมายถึง การนำความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรมเช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การดำรงชีวิตของมนุษย์ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น [2]
                                
เทคโนโลยีก่อเกิดผลกระทบต่อสังคมและในพื้นที่ที่มีเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องในหลายรูปแบบ เทคโนโลยีได้ช่วยให้สังคมหลาย ๆ แห่งเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากขึ้นซึ่งรวมทั้งเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ในหลาย ๆ ขั้นตอนของการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีได้ก่อให้ผลผลิตที่ไม่ต้องการ หรือเรียกว่ามลภาวะ เกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีหลาย ๆ อย่างที่ถูกนำมาใช้มีผลต่อค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคม เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นก็มักจะถูกตั้งคำถามทางจริยธรรม
ไปยังลิงค์
wellcome to introduce